Beter voorkomen dan vóór komen

Klachtenprocedure

Juridisch Adviesbureau Blom streeft ernaar haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Bent u toch ontevreden over haar werkwijze, of de behandeling van uw dossier en wilt u een klacht indienen, dan verzoekt zij u de volgende procedure te handhaven.

  1. Neem allereerst contact op met de heer Blom, die uw belangen en/of dossier behartigt. Hij kan u namelijk het beste vertellen waarom hij zo gehandeld heeft en eventuele ontevredenheid wegnemen.
  2. Mocht dit niet tt het gewenste resultaat leiden, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. U wordt verzocht om een duidelijke omschrijving te geven van uw klacht, waarom u vindt dat u niet naar tevredenheid geholpen bent en eventueel welke oplossing u zou willen zien.
  3. Er zal altijd schriftelijk gereageerd worden op uw klacht binnen een zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk binnen één maand na het indienen van uw klacht.
  4. Uw klacht moet u binnen veertien dagen kenbaar maken, nadat deze is ontstaan. Nadat uw klacht ontvangen is, ontvangt u hiervan een bevestiging.
  5. Juridisch Adviesbureau Blom aanvaardt op geen enkele manier aansprakelijkheid zolang uw klacht nog niet afgehandeld is. Mocht blijken dat uw klacht gegrond is, dan wordt u schriftelijk hiervan op de hoogte gesteld en wordt u een aanbod gedaan.
  6. Uw klacht wordt altijd serieus genomen en deze zal onafhankelijk en vertrouwelijk behandeld worden. Er zal altijd naar redelijkheid en billijkheid gestreefd worden alsmede een evenwichtige oplossing te vinden voor uw klacht. Daarbij worden uw belangen in acht genomen en die van de heer Blom.
  7. Mocht een klacht te complex zijn dan kan er een derde partij worden ingeschakeld om te bemiddelen.
  8. Aan het indienen alsmede de behandeling van uw klacht zijn geen kosten verbonden.
  9. Voordat er enige vorm van aansprakelijkheid, in gebreke, verzuim, nalatigheid, gesteld kan worden, dient u te allen tijde eerst de klachtenprocedure doorlopen te hebben.
  10. Tot slot wijst Juridisch Adviesbureau Blom erop, dat op al haar werkzaamheden en dienstverlening haar algemene voorwaarden van toepassing zijn. Deze kunt u raadplegen op deze website of kosteloos opvragen bij het kantoor.

Deze klachtenprocedure is bedoeld voor alle klanten van Juridisch Adviesbureau Blom. Iedere klant kan kosteloos gebruik maken van deze klachtenprocedure. Juridisch Adviesbureau Blom streeft ernaar haar dienstverlening altijd te optimaliseren en verder te verbeteren.

Juridisch Adviesbureau Blom staat altijd open om het gesprek met u aan te gaan om samen tot een oplossing te komen.