Beter voorkomen dan vóór komen

Privacy- en cookieverklaring

Versie 2021


Wanneer u op mijn website komt of contact met mij opneemt, dan deelt u soms persoonsgegevens met mij. Juridisch Adviesbureau Blom gaat zorgvuldig om met deze gegevens, zij respecteert de privacy van u als bezoeker en van haar klant. Zij gaat vertrouwelijk om met de (persoonlijke) informatie die u haar verschaft. Hierbij houdt zij zich aan de geldende wet- en regelgeving.

Juridisch Adviesbureau Blom is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals vermeld in deze privacyverklaring. Juridisch Adviesbureau Blom is gevestigd aan de Molenstraat 34, 4201 CX Gorinchem en tijdens kantooruren bereikbaar, maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur). Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die sturen naar info@juridischadviesbureaublom.nl.


Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens, die iets over u vertellen en waarmee u zichzelf kunt identificeren. Hierin wordt een onderscheid gemaakt in algemene en bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn bij voorbeeld gegevens over ras, geloof, gezondheid, strafrechtelijk verleden.


Bijzondere persoonsgegevens en persoonsgegevens van personen jonger dan zestien jaar

Juridisch Adviesbureau Blom verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Mocht dit bij uitzondering wel het geval zijn, dan wordt uitdrukkelijk om toestemming gevraagd. Juridisch Adviesbureau Blom heeft niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan zestien jaar te verwerken zonder toestemming van diens ouder(s) of voogd. Zij kan echter niet controleren of een bezoeker op een van de in gebruik zijnde servers ouder is dan zestien jaar. Mocht u overtuigd zijn, dat zij zonder toestemming gegevens van een persoon onder de zestien verwerkt en/of verzameld heeft, dan kun u contact opnemen via juridischadviesbureaublom@gmail.com.


Verwerking van persoonsgegevens

Juridisch Adviesbureau Blom verwerkt diverse gegevens van u doordat u gebruik maakt van de in gebruik zijnde servers en/of omdat u deze gegevens zelf aan haar verstrekt heeft. De gegevens die zij verwerkt zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum- en geboorteplaats
 • Adresgegevens, waaronder telefoonnummer, emailadres en IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • IBAN nummer
 • BTW nummer
 • KvK nummer
Juridisch Adviesbureau Blom verwerkt uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en met de navolgende doelen:

 • Te weten: u helpen en adviseren bij de vragen die u heeft
 • Te weten: telefonisch, schriftelijk dan wel digitaal contact met u opnemen, indien dit nodig is om haar dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Te weten: namens u procedures te kunnen voeren bij onder andere rechtbanken, instanties en andere partijen
 • Te weten: uw gedrag op haar website te kunnen analyseren om daarmee de site te kunnen verbeteren en het aanbod beter af te stemmen op uw voorkeuren
 • Te weten: offertes, overeenkomsten en/of facturen opstellen en versturen, om deze uiteindelijk te kunnen incasseren
 • Te weten: u op de hoogte houden van (alle) wijzigingen in haar dienstverlening
 • Te weten: het verbeteren van haar service, het waarborgen van kwaliteit en de gemaakte afspraken nakomen
 • Te weten: het nakomen van wettelijke verplichtingen, bij voorbeeld het doorgeven van de belastingaangifte.
Het opslaan en verwerken van bovenstaande gegevens om bovenstaande doelen te kunnen realiseren vallen allen onder de wettelijke grondslagen. Juridisch Adviesbureau Blom bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Fiscale gegevens worden zeven jaar bewaard vanwege de fiscale bewaarplicht.


Doorgiften van persoonsgegevens aan partners en derden

Juridisch Adviesbureau Blom werkt voor het uitvoeren van haar dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners. Deze leveranciers en partners zijn onder andere de partijen die het navolgende voor haar verzorgt:

 • Telefoonaanname en baliewerkzaamheden
 • Website en andere emolumenten betreffende ICT-beheer
 • Post-, administratie, betalingen en incassoverwerkingen
Voor het in gang zetten van overige derden, zal Juridisch Adviesbureau Blom te allen tijde eerst toestemming vragen aan u als klant.

Met (sub) verwerkers heeft Juridisch Adviesbureau Blom verwerkersovereenkomsten en geheimhoudingsverklaringen afgesloten teneinde de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Te allen tijde wordt samengewerkt met leveranciers en partners die voldoen aan de AVG.

In principe deelt en/of verkoopt Juridisch Adviesbureau Blom uw gegevens niet met personen, instanties of organisaties buiten Juridisch Adviesbureau Blom, behalve met eventuele partners en leveranciers zoals hierboven beschreven. Indien Juridisch Adviesbureau Blom verplicht is om uw gegevens te delen, doet zij dit enkel op een wettelijke grond.

Indien er links op de website of op social media geplaatst worden, die naar een andere website verwijzen, dan zijn deze privacy- en cookieverklaring niet van toepassing op de betreffende website.


Geautomatiseerde besluitvorming

Juridisch Adviesbureau Blom neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's en/of systemen, zonder dat daar een mens (bij voorbeeld een leverancier/partner waarmee afspraken zijn gemaakt) tussen zit.


Cookies of vergelijkbare technieken die worden gebruikt

Juridisch Adviesbureau Blom gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Juridisch Adviesbureau Blom gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bij voorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst zij cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat zij op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan haar website heeft zij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Juridisch Adviesbureau Blom en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dit betekent dat u bij Juridisch Adviesbureau Blom een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die zij van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar juridischadviesbureaublom@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Juridisch Adviesbureau Blom een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zon, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) altijd zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Juridisch Adviesbureau Blom zal zo snel mogelijk reageren, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Juridisch Adviesbureau Blom wil u er tevens op wijzen, dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Datalek

Juridisch Adviesbureau Blom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. De website van Juridisch Adviesbureau Blom maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen, dat u persoonsgegeven niet in verkeerde handen vallen. Juridisch Adviesbureau Blom maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar Google Analytics en daar opgeslagen op een server in Nederland. Deze informatie wordt gebruikt om bij te houden hoe de website wordt gebruikt en voor analyse in geval van technische problemen. Ook voor de statistieken en bezoekgegevens wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. De hiervoor benodigde gegevens worden enkele dagen bewaard. De gegevens die worden overgedragen naar Google Analytics zijn alleen toegankelijk voor de beheerder van het hostingplatform en Juridisch Adviesbureau Blom. Toegang is alleen mogelijk door Amphebia Internet Solutions. Verder wordt er gebruik gemaakt van SSH-sleutels en zijn er systemen actief om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Denk hierbij aan firewalls en inbraakdetectie.

Mocht, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch een datalek plaatsvinden, dan houdt Juridisch Adviesbureau Blom zich aan de bijbehorende meldplicht en meldt zij de datalek binnen 72 uren na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u een datalek ontdekken, dan vraagt Juridisch Adviesbureau Blom u vriendelijk doch dringend om dit zo snel mogelijk aan haar te melden via michelblom@outlook.com.


Aansprakelijkheid

Deze privacy- en cookieverklaring heeft enkel betrekking op de persoonsgegevens en cookies die Juridisch Adviesbureau Blom verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten.

Juridisch Adviesbureau Blom accepteert geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de gepubliceerde informatie en het gebruik daarvan of van de werking van de website of de diensten van derden.


Wijziging

De inhoud van deze privacy- en cookieverklaring wordt met grote zorgvuldigheid bijgehouden om zo in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en wijzigingen binnen het bureau. Het is raadzaam om regelmatig onze privacy- en cookieverklaring door te nemen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Door gebruik te (blijven) maken van de diensten van Juridisch Adviesbureau Blom gaat u akkoord met deze wijzigingen.


Contact

Heeft u verder nog vragen en/of opmerkingen, dan kun u contact opnemen via juridischadviesbureaublom@gmail.com.