Beter voorkomen dan vóór komen

Algemene voorwaarden

Versie 2021


De kleine lettertjes die niemand waarschijnlijk leest, maar wel heel belangrijk zijn. Ik heb geprobeerd om ze zo begrijpelijk mogelijk te houden. Mocht u toch vragen hebben over de algemene voorwaarden of is er iets niet duidelijk, dan kun u dit laten weten via info@juridischadviesbureaublom.nl


Inhoudsopgave:

Artikel 01: Definities
Artikel 02: Toepasselijkheid
Artikel 03: De overeenkomst, rechten en plichten partijen
Artikel 04: Vaste prijsafspraken
Artikel 05: Pakketten en Legal Screening
Artikel 06: Betalingen
Artikel 07: Intellectueel Eigendom
Artikel 08: Aansprakelijkheid
Artikel 09: Wijzigingen en ontbinding overeenkomst
Artikel 10: Overige bepalingen en toepasselijk recht.Artikel 1: Definities

 1. Juridisch Adviesbureau Blom: Een eenmanszaak naar Nederlands recht en ingeschreven in het Handelsregisters van de Kamer van Koophandel onder nummer 24475962;
 2. Opdrachtnemer: Juridisch Adviesbureau Blom, in de persoon van de heer mr. M.J. Blom;
 3. Diensten: alle diensten, die Juridisch Adviesbureau Blom uitvoert in het lader van de overeenkomst of opdracht;
 4. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke en/of rechtspersoon, die met opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht aangaat;
 5. Overeenkomst van opdracht: Alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Uitsluitend mr. M.J. Blom is gevoegd om een overeenkomst van opdracht aan te gaan;
 6. Legal Screening: toetsing van een onderneming op alle juridische aspecten tegen een vast tarief;
 7. Abonnement: intekenen op een dienst tegen een nader overeen te komen tarief.


Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten en aanbiedingen die Juridisch Adviesbureau Blom verricht, verleent en/of aanbiedt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
 2. Een verstuurde offerte is tot 14 dagen na dagtekening geldig, tenzij anders aangegeven door Juridisch Adviesbureau Blom;
 3. Door het ondertekenen van de overeenkomst van opdracht en/of het door de bevestiging van de opdracht en/of bij betaling van een factuur, verklaart de opdrachtgever, dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord gaat;
 4. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten;
 5. Juridisch Adviesbureau Blom is gerechtigd, zonder opgave van redenen een opdracht te weigeren;
 6. Indien een of meerdere bepalingen op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing;
 7. Eveneens is de privacyverklaring van Juridisch Adviesbureau Blom van toepassing op deze algemene voorwaarden.


Artikel 3: De overeenkomst, rechten en plichten partijen

 1. De werkzaamheden die Juridisch Adviesbureau Blom verricht wordt juridische bijstand of juridische ondersteuning genoemd. Indien het noodzakelijk wordt geacht om de rechter om een oordeel te vragen, dan zal Juridisch Adviesbureau Blom zelf procederen of de overdracht van het dossier naar een advocaat begeleiden;
 2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling van de buitengerechtelijke en/of gerechtelijke procedure tijdig aan Juridisch Adviesbureau Blom wordt verstrekt;
 3. Opdrachtgever dient wijzigingen in de persoonsgegevens onverwijld door te geven aan Juridisch Adviesbureau Blom;
 4. Juridisch Adviesbureau Blom is niet aansprakelijk voor de schade, ontstaan als gevolg van door opdrachtgever verstrekte van onjuiste en/of onvolledige gegevens;
 5. Opdrachtgever dient zich te houden aan de bepalingen overeengekomen in de overeenkomst en in de algemene voorwaarden, tenzij anders overeengekomen;
 6. Juridisch Adviesbureau Blom is gerechtigd om bij de uitvoering van een opdracht een niet tot haar organisatie behorende derde in te schakelen. Juridisch Adviesbureau Blom zal hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zoveel mogelijk overleg voeren met opdrachtgever;
 7. Na het tot stand komen van een overeenkomst en betaling van het voorschotbedrag zal Juridisch Adviesbureau Blom binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten;
 8. Juridisch Adviesbureau Blom heeft te allen tijde het recht de overeenkomst in fasen uit te voeren en voor die te verrichtte werkzaamheden een voorschot te factureren;
 9. Juridisch Adviesbureau Blom zal de opdracht naar beste inzichten, vermogen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap uitvoeren;
 10. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden en het beoogde resultaat is er sprake van een inspanningsverplichting aan de zijde van Juridisch Adviesbureau Blom;
 11. Juridisch Adviesbureau Blom gaat vertrouwelijk om met alle gegevens en informatie die door opdrachtgever wordt verstrekt en is gehouden aan geheimhouding tegenover derden. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels Juridisch Adviesbureau van deze plicht ontheft;
 12. Opdrachtgever gaat ermee akkoord, dat voor de communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder middelen zoals de email;
 13. Klachten dienen altijd binnen veertien dagen na ontstaan ervan duidelijk en volledig schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan Juridisch Adviesbureau Blom. Bij Juridisch Adviesbureau Blom geldt een aparte klachtenprocedure.


Artikel 4: Vaste prijsafspraken

 1. In sommige gevallen en goed overleg is het mogelijk om een vaste prijsafspraak overeen te komen. De met opdrachtgever overeengekomen prijs is te allen tijde naar alle redelijkheid. Mocht uiteindelijk (veel) meer werk in de zaak zitten dan van tevoren is ingeschat, dan is Juridisch Adviesbureau Blom gerechtigd om een extra bedrag in rekening te brengen;
 2. Opdrachtgever kan de prijswijzigingen niet accepteren, met dien verstande dat het meerwerk niet geleverd kan worden;
 3. Kosten van derden zijn voor rekening van opdrachtgever en worden afzonderlijk en gespecificeerd in rekening gebracht. Kosten van derden worden in beginsel in de startfase in rekening gebracht. Mocht blijken dat genoemde kosten van derden niet betaald hoeven te worden, dan zal dit bedrag verrekend en/of teruggestort worden;
 4. Indien opdrachtgever de zaak intrekt is Juridisch Adviesbureau Blom gerechtigd om een bedrag aan gemaakte uren in rekening te brengen.


Artikel 5: Pakketten en Legal Screening

 1. Voor doorlopend juridisch advies kunt u zich abonneren op de toegang tot onbeperkt juridisch advies. Dat kan voor het opstallen van overeenkomsten of algemene voorwaarden, maar ook voor korte juridische vragen. U kunt zich op die manier vele kosten besparen. Er gelden geen abonnementskosten en ook geen opzegtermijnen. In onderling overleg, kijkend naar uw behoefte aan juridische dienstverlening, kan de prijs van het abonnement bepaald worden. Wij openen een 'rekening-courantverhouding', waarbij u periodiek een depotstorting doet. Wij evalueren met u elke zes maanden of deze methodiek nog steeds passend voor u is.
 2. Een bijzondere vorm van dienstverlening is het concept van Legal Screening. Daarbij wordt voor een éénmalig bedrag uw onderneming getoetst op alle relevante juridische aspecten, met name op het gebied van ondernemingsrecht en arbeidsrecht, maar indien nodig ook op fiscale aspecten, binnen de bovengenoemde aspecten.

 3. De tariefstelling is gebaseerd op het aantal in uw onderneming werkzame personen volgens de volgende staffel:

  Aantal FTE    Tarief
  0-10 € 500,00
  10-50 € 1.500,00
  50-100 € 2.500,00
  >100 € 5.000,00

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.


Artikel 6: Betalingen

 1. Alle door Juridisch Adviesbureau Blom verzonden facturen dienen binnen veertien dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
 2. Alle op de website of offerte genoemde bedragen zijn exclusief BTW en kosten aan derden;
 3. Bijkomende kosten, zoals bureaukosten, reiskosten, verblijfkosten, uittreksel van de Kamer van Koophandel, Gemeentelijke Basisadministratie, aangetekende verzending, deurwaarderskosten of griffierechten worden apart gefactureerd;
 4. In beginsel zal Juridisch Adviesbureau Blom altijd een voorschot verlangen voor het honorarium en verschotten. Opdrachten worden pas gestart zodra het voorschot of (een deel van) de vaste prijsafspraak is voldaan;
 5. Indien Juridisch Adviesbureau Blom hiermee instemt, is het mogelijk om een betalingsregeling af te spreken. Voor elke betalingsregeling geldt, dat deze strikt dient te worden nageleefd. Indien opdrachtgever de regeling niet strikt nakomt, is het volledige bedrag ineens opeisbaar;
 6. Indien niet tijdig betaald wordt, is opdracht gever direct in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. Opdrachtgever die geen ondernemer is, is een rente van 2% per dag verschuldigd zolang het verzuim voortduurt, tenzij de wettelijke rente hoger is. De opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is een rente van 8% per dag verschuldigd zolang het verzuim voortduurt, tenzij de wettelijke rente voortduurt. Eveneens is opdrachtgever aan Juridisch Adviesbureau Blom de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd;
 7. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt is Juridisch Adviesbureau Blom gerechtigd om zonder rechterlijke interventie of ingebrekestelling de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Mocht voor de opdrachtgever hierdoor schade ontstaan of mochten voor de opdrachtgever extra kosten ontstaan, dan is Juridisch Adviesbureau Blom hier niet aansprakelijk voor;
 8. Indien een factuur niet juist is volgens de opdrachtgever, dan kan opdrachtgever dit binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar maken. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op;
 9. Juridisch Adviesbureau heeft een aparte klachtenregeling, die op haar website is gepubliceerd.


Artikel 7: Intellectueel Eigendom

 1. De inhoud van de website, de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken, domeinnamen, zijn allen eigendom van Juridisch Adviesbureau Blom en worden beschermd door het Intellectuele Eigendom en de Auteursrechten. Het is niet toegestaan om de website of enige gedeelte daarvan te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Juridisch Adviesbureau Blom;
 2. Alle Intellectueel Eigendom en Auteursrechten op alle diensten die Juridisch Adviesbureau Blom geleverd of ontwikkeld heeft en/of op de ter beschikking gestelde documenten, rapporten, adviezen en dergelijke, berusten uitsluitend bij Juridisch Adviesbureau Blom;
 3. Juridisch Adviesbureau Blom behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor, die aan haar toekomen op grond van de Auteurswet.


Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en Juridisch Adviesbureau Blom is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Juridisch Adviesbureau Blom kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het (niet) behaalde resultaat;
 2. Juridisch Adviesbureau Blom is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, ontstaan doordat Juridisch Adviesbureau Blom is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledig verstrekte informatie door opdrachtgever;
 3. Juridisch Adviesbureau Blom is niet aansprakelijk in geval van overmacht, dat wil zeggen een verhindering als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan de schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt;
 4. Opdrachtgever vrijwaart Juridisch Adviesbureau Blom voor eventuele aansprakelijkheid van schade van derden;
 5. Mocht Juridisch Adviesbureau Blom aansprakelijk worden gesteld, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het overeengekomen honorarium/bedrag, zoals gemeld op de factuur;
 6. Kosten van derden kunnen nimmer onder de eventuele uitbetaling op grond van aansprakelijkheid vallen.


Artikel 9: Wijzigingen, opschorting en ontbinding van de overeenkomst

 1. Beide partijen zijn gerechtigd om de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Kosten die tot dan toe zijn gemaakt in een dossier dienen door opdrachtgever uitbetaald te worden;
 2. Juridisch adviesbureau Blom is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • De opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
  • Juridisch Adviesbureau na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden, die haar een goede grond geven te vrezen, dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er een goede grond bestaat voor die vrees, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  • één der partijen komt te overlijden.
 3. Indien Juridisch Adviesbureau Blom tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van de schade en kosten, die daardoor zijn ontstaan;
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van Juridisch Adviesbureau Blom op de opdrachtgever direct opeisbaar;
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan;
 6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Juridisch Adviesbureau Blom een verzoek tot wijziging, aanvulling van de opdracht weigeren, indien dit in kwantitatief en/of kwalitatief opzicht gevolg zou hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden. Juridisch Adviesbureau Blom heeft dan recht op betaling voor de verrichtte arbeid aan de oorspronkelijke opdracht; Juridisch Adviesbureau Blom zal, indien dit gevolg intreedt de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten;
 7. Juridisch Adviesbureau Blom is gerechtigd om de prijzen naar alle redelijkheid tussentijds aan te passen.


Artikel 10: Overige bepalingen en toepasselijk recht

 1. Indien enige bepaling of bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing blijven. Partijen zullen in overleg treden om de nietige of vernietigde bepaling te vervangen voor een andere bepaling;
 2. Eventuele andere algemene voorwaarden van opdrachtgever of derden zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen opdrachtgever en Juridisch Adviesbureau Blom;
 3. Op alle overeenkomsten, diensten en aanbiedingen van Juridisch Adviesbureau Blom is het Nederlands recht van toepassing;
 4. Eventuele geschillen dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechtbank. Juridisch Adviesbureau Blom streeft ernaar om allereerst buitengerechtelijk tot een oplossing te komen;
 5. Juridisch Adviesbureau Blom is gerechtigd om de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen om zo in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en/of nieuwe wet- en/of regelgeving. Door gebruik te (blijven) maken van de diensten van Juridisch Adviesbureau Blom stemt opdrachtgever in met de eventuele wijzigingen.